DKP, DIČ a IČ DPH

 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. pokladničný doklad okrem iných údajov musí obsahovať daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Z citovaného ustanovenia nevyplýva, že na pokladničnom doklade majú byť uvedené slová "DKP" alebo "DIČ" alebo "IČ DPH", ale že pokladničný doklad musí obsahovať tieto údaje.

Ministerstvo financií v uvedenej veci zastáva názor, že v prípade, že z kapacitných dôvodov (t. j. možností elektronickej registračnej pokladnice) nie je možné uviesť aj predmetné slová, je postačujúce uviesť priamo dané číslo.

Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR