Odmietnutie opravy chybného dielu zákazníkom

 

Je povinnosťou podnikateľa, aby si v ustanovenej lehote dal vykonať povinnú údržbu elektronickej registračnej pokladnice. Ak podnikateľ túto povinnosť nesplní, dopusti sa správneho deliktu § 16a písm.j), za ktorý mu bude uložená pokuta podľa § 16b ods.1 písm.c) vo výške od 30 € do 330 €.

V prípade, ak je servisnou organizáciou pri povinnej údržbe zistené, že je potrebné vykonať výmenu vadného dielu a podnikateľ odmietne túto skutočnosť akceptovať, odporúčame, aby servisná organizácia v kolónke. Dátum a výsledok vykonanej povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice túto skutočnosť zaznamenala.

Zároveň dávame do pozornosti § 5 ods.2 písm.c) zákona č. 289/2008 Z.z., podľa ktorého servisná organizácia je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť daňovému úradu zistenie odchýlky od elektronickej registračnej pokladnice certifikovanej akreditovanou osobou.

name Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR