Ako postupovať, ak zákazník nechá trinkgelt?

 

Podľa §16b ods 1. písm c) Zákona 289/2008 pokutu daňový úrad alebo colný úrad nemôže uložiť, ak zistená celková suma vloženej hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici okrem prijatej tržby nepresiahne sumu 20 €.

Podľa § 3 ods. 3 zákona, ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici a vytlačiť doklad označený slovom "VKLAD" s údajmi ustanovenými v § 8 ods. 2 zákona.

Z uvedeného vyplýva, že každý vklad hotovosti do elektronickej registračnej pokladnice okrem prijatej tržby čiže, aj trinkgelty musia byť zaevidované.

Takýto postup sa však uplatňuje len vtedy, ak podnikateľ uvedený vklad uskutoční. Ak podnikateľ eviduje len prijaté tržby a vklad neuskutočnil, nemá dôvod na uplatnenie postupu podľa § 3 ods. 3 zákona.

Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR