Pri zmene ktorých údajov v registračnej pokladnici vzniká povinnosť opäť navštíviť Daňový úrad?

Podľa § 13 ods. 3, písm. a) zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov ak sa jedná o fyzickú osobu pri zmene:

 • obchodného mena
 • adresy trvalého pobytu, miesta podnikania
 • predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania
 • DIČ, ak nie ste platiteľom DPH
 • IČ DPH, ak ste platiteľom DPH
 • údajov o servisnej organizácií

ak sa jedná o právnickú osobu pri zmene:

 • obchodného mena
 • sídla
 • predajného miesta, ak je odlišné od sídla
 • IČO
 • DIČ, ak nie ste platiteľom DPH
 • IČ DPH, ak ste platiteľom DPH
 • údajov o servisnej organizácií

ste povinný predložiť Daňovému úradu knihu elektronickej registračnej pokladnice za účelom vykonania zmien týchto údajov v evidencii Daňového úradu.