Údaje obsiahnuté vo fiškálnej pamäti ERP

 

Podľa § 4 ods. 4 písm. a) zákona č. 289/ 2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/ 1992 Zb. o správe dani a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov do fiskálnej pamäte sa nezameniteľne a neodstrániteľne zaznamená:

  • ochranný znak,
  • daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
  • obchodné meno, sídlo a miesto podnikania podnikateľa,
  • predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
  • daňové indentifikačné číslo, ak podnikaľ nie je platiteľom DPH,
  • indentifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom DPH,
  • dátum a čas uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky,
  • sadzba dane z pridanej hodnoty pre minimálne tri sadzby dane z pridanej hodnoty.
Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR