Zmena servisnej organizácie

 

V prípade zmeny servisnej organizácie, ktorá Vám bude vykonávať servis, je potrebné, aby nová servisná organizácia potvrdila do knihy ERP zmenu servisnej organizácie. Predchádzajúca servisná organizácia sa vyčiarkne.

Ak ste v zmluvnom vzťahu s predchádzajúcou servisnou organizáciou, musíte si svoje zmluvné povinnosti a záväzky splniť.

Ste povinný podľa § 13 ods. 3, písm. a) zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov pri zmene údajov uvedených v § 7 ods. 1 písm. a) toho istého zákona ohlásiť zmenu servisnej organizácie na príslušnom Daňovom úrade a predložiť Daňovému úradu knihu elektronickej registračnej pokladnice za účelom vykonania zmien týchto údajov v evidencii Daňového úradu. Daňový úrad zároveň kontroluje, či zapísaná servisná organizácia má oprávnenie na výkon servisu podľa registra servisných organizácií.

Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR