Servisné organizácie

 

Zo zákona o ERP vyplývajú pre servisné organizácie nové povinnosti, ktorými sú najmä
registrácia v registri servisných organizácií, vedených miestne príslušným daňovým úradom (z registrov daňových úradov vypracováva Daňové riaditeľstvo SR elektronický register, ktorý priebežne aktualizuje a zverejňuje na svojej internetovej stránke),
zabezpečenie opravy pokladnice servisnou organizáciou do 48 hodín,
plombovanie pokladníc,
obstaranie plomb na daňovom riaditeľstve a zúčtovanie ich odberu a použitia,
oznamovanie, napr. poškodenia plomby, chýbania plomby, zmien údajov v pokladnici daňovému úradu.

Servisné organizácie uplatňujú postup podľa zákona o ERP len vo vzťahu k novým pokladniciam, t. j. tým, ktoré spĺňajú technické podmienky ustanovené podľa zákona o ERP.